Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na blogu Jan Adamski

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu na blogu Jan Adamski oraz wyboru zwycięzcy w Konkursie.
 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na blogu znajdującym się pod adresem: http://janadamski.eu (dalej: „Blog”).
 3. Organizatorem Konkursu jest Jan Adamski prowadzący Blog.
§ 2
Zasady Konkursu
 1. Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszeń konkursowych jednego zwycięzcy.
 2. Zadanie konkursowe polega na napisaniu tekstu na temat: ‘Co to znaczy być dobrze ubranym i dlaczego lubię dobrze się ubierać?’ (dalej „Praca Konkursowa”) i przesłanie go do Organizatora na adres mailowy: kontakt@janadamski.eu.
 3. Objętość Pracy Konkursowej nie może być większa niż 2500 znaków (bez uwzględniania spacji).
 4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, która spełnia łącznie następujące warunki:
  a. przesłała do Organizatora Pracę Konkursową;
  b. zapoznała się z Regulaminem i akceptuje go oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych do celów Konkursu.
 5. Spośród nadesłanych Prac Konkursowych, Organizator dokona wyboru zwycięzcy.
§ 3
Termin i miejsce przeprowadzenia Konkursu
 1. Konkurs trwa od 13.03.2018 r. do 19.03.2018 r.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu i wyłonienie zwycięzcy nastąpi 24.03.2018 r. w dedykowanym wpisie na Blogu.
 3. Organizator uzgodni ze zwycięzcą termin i formę realizacji nagrody do dnia 30.03.2018 r.
§ 4
Nagroda
 1. Nagrodą w Konkursie jest koszula uszyta na miarę zwycięzcy Konkursu przez firmę Van Thorn mieszczącą się w Warszawie przy ul. Siennej 39.
 2. W uzgodnionym z Organizatorem terminie zwycięzca zgłosi się pod adresem wymienionym w ust. 1 celem zdjęcia wymiarów i wyboru parametrów koszuli.
 3. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną, ani wypłaty jej równowartości.
 4. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z nagrody, o czym pisemnie powiadomi Organizatora w terminie 3 dni od jej przyznania.
 5. Nagrodę z której zrezygnował zwycięzca, Organizator przyzna innemu, wybranemu przez siebie uczestnikowi konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez uczestnika danych, koniecznych do przekazania nagrody.
 7. Wartość nagrody jest mniejsza od kwoty wymienionej w art. 21 ust. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem jest zwolniona z podatku.
§5
Prawa autorskie
 1. Jeżeli Praca Konkursowa stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do niej i upoważnia Organizatora do korzystania z tych praw w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania modyfikacji w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu (Licencja).
 2. Licencja udzielona jest nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Uczestnik oświadcza, iż Praca Konkursowa stanowi w całości dzieło oryginalne i nie jest obciążone prawami osób trzecich.
§6
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
 3. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dodaj komentarz